Peter Eriksson
VD CFI Group
Nordic
Foto: Amanda Lantz

VD Barometern är en årlig undersökning av svenska VD:ars fokus och syn på viktiga frågor om företagandet. Syftet är att VD Barometern ska hjälpa oss bygga kunskap om hur VD:ar i Sverige ser på sig själva, sin affär, sin styrelse och organisation i stort. I år har vi mer än 600 VD:ars feedback, vilket ger oss ett mycket bra underlag att analysera och dra slutsatser. I årets resultat ligger hantering av effekterna, från andra året av Corona-pandemin, fortsatt högt i fokus hos VD:arna. Även krisen i Ukraina påverkar. Vi ser framför allt en helt ny typ av frustration bland flertalet VD:ar. VD behövt fokusera på att lösa kortsiktiga och företagsinterna frågor, istället för att fokusera på strategiska frågeställningar. Generellt har de stora bolagen klarat pandemin bättre än de mindre. Fortsatt intressant är också att konstatera att ju större kundfokus ett bolag har, desto större sannolikhet för ett bättre resultat.

VD index faller drastiskt

VD index har varit relativt stabilt de senaste åren för att nu i ett svep falla 11 enheter.
Det ser främst ut som att Sveriges VD:ar satts på prov under pandemin.
Läs mer

Större företag justerar sina affärsplaner på grund av krigsutbrottet

Resultaten visar att ett flertal av de stora bolagen genomför en direkt förändring i form av ändring av leverantörer samt inställda exporter och importer.
Läs mer

Hållbarhet i ökat fokus

En trend som vi såg delar av redan förra året är att bolagen tar sitt samhällsansvar och bidrar till hållbarhet, det ställer även styrelserna krav på.
Läs mer

Kompetensbristen fortsätter att vara ett ett hot mot företagandet

Bristen på kompetens har varit VD:arnas största oro och hinder för framgång och går år upp på en första placering.
Läs mer

KOMMENTARER – VD BAROMETERN RESULTAT 2022


Ulrika Spåls
VD StyrelseAkademien Sverige
Foto: Stefan Tell
Under utmanande tider så är ett fungerande samarbetet mellan vd och styrelsen extra viktig, med tydligare krav på tillgänglighet och ökad hastighet i beslutsfattande. Därför är det intressant att se att även om nöjdheten bland vd:ar har gått ner under året, så har samarbetet med styrelsen fått en fortsatt hög och jämn utvärdering speciellt avseende företagets ordförande.
Samarbetet mellan vd och styrelseordförande är en mycket viktig faktor för framgång för företagen på både kort och längre sikt.

Mattias Nordqvist
SEB Professor of Entrepreneurship and Family Business
House of Innovation
Stockholm School of Economics
VD-jobbet har sällan varit så utmanande och komplext som under de senaste två åren. Med flera omfattande externa kriser och stor osäkerhet i företagens omvärld med allt från pandemi, politisk instabilitet och osäkerhet samt ökande hot om inflation är det mycket intressant att se att VD:arna upplever interna faktorer som de största hoten. Att brist på kompetent arbetskraft ska utarma företagens lönsamhet och tillväxt, och i förlängningen konkurrenskraften, är en kraftig påminnelse om betydelsen av utbildning och av att kunna erbjuda attraktiva anställningsmöjligheter.
Fotograf: Juliana Wiklund
Resultat 2022