Peter Eriksson
VD CFI Group Nordic
Foto: Amanda Lantz
VD Barometern är en årlig undersökning av svenska VD:ars fokus och syn på viktiga frågor om företagandet. Syftet är att VD Barometern ska hjälpa oss bygga kunskap om hur VD:ar i Sverige ser på sig själva, sin affär, sin styrelse och organisation i stort. I år har vi 940 VD:ars feedback, vilket ger oss ett mycket bra underlag att analysera och dra slutsatser.
Vi har i årets rapport valt att titta närmare på tre aspekter. Den första aspekten rör samarbetsfaktorer och kultur inom företagen och dess samband med rörelseresultatet. Den andra aspekten rör hur den senaste tidens ekonomiska situation i samhället har påverkat företagens sätt att agera. Den tredje aspekten följer upp en av förra årets viktigaste faktorer – bristen på tillgång till kompetent arbetskraft.

VD:ar är generellt nöjdare

VD-Index ökar efter förra årets rejäla tapp.
Läs mer

Företagen präglas av den ekonomiska situationen

Årets undersökning visar att företagen rustar för fortsatt tuffa ekonomiska tider.
Läs mer

Kundfokus är fortsatt viktigt

Större kundfokus ökar fortsatt sannolikheten för bättre resultat. Graden av kundfokus skiljer sig dock mellan bolagsstorlek.
Läs mer

Framgångsfaktorer för ett positivt rörelseresultat

VD:ar med engagerade styrelser, välfungerande ledningsgrupper och god medarbetarkultur gör bättre resultat som bolag.
Läs mer

Kompetensbrist ett fortsatt hot

Bristen på kompetent arbetskraft är fortfarande ett stort problem, men vi ser en minskning gentemot föregående år.
Läs mer

KOMMENTARER – VD BAROMETERN RESULTAT


Olof Degerfeldt,
tf vd Styrelseakademien Sverige
“Under utmanande tider så är ett fungerande samarbete mellan VD och styrelsen men framför allt VD och ordförande “ett radarpar” en avgörande framgångsfaktor.
Det är intressant att notera att flertalet indikatorer utvecklas positivt och skillnad mellan stora företag och små företag kan nog härledas till att VD i de mindre bolagen är betydligt mer ensam i sin roll.
VD:ars bedömning av sin styrelse har glädjande utvecklats de senaste åren, men det är oroande att det strategiska perspektivet i styrelsearbetet är så lågt.
Andra intressanta iakttagelser från undersökning är att det finansiella perspektivet prioriteras – vad hände, med målsättningar inom digitalisering och det mycket viktiga innovationsperspektivet – morgondagens affär, har lågt fokus.
Styrelseakademien grundades för 30 år sedan och vårt syfte har allt sedan dess varit att – Att stärka svenska företags resultaförmåga genom professionalisering av styrelsearbetet, och där har vi lite kvar att göra om man ska tro barometern.”

 


Mattias Nordqvist
SEB Professor of Entrepreneurship and Family Business
House of Innovation
Stockholm School of Economics
“Det är intressant att notera att studiens resultat pekar på att verkställande direktörerna är mer nöjda med samarbetet med sin ordförande och med styrelsen i allmänhet. Detta beror sannolikt på att tuffare tider med pandemi, förändrat geopolitiskt läge, svag valuta och inflation leder till ett större behov av ett aktivt samarbete mellan företagsledning och styrelse. Ur det perspektivet är det såklart glädjande att många VD:ar är nöjda med samarbetet.”
Fotograf: Juliana Wiklund
Resultat 2023