Kort om VD Barometern

VD Barometern genomförs årligen genom att vi frågar VD:ar i både små och stora svenska företag spridda över en rad branscher hur de ser på olika frågor.
Syftet med VD Barometern är att bygga kunskap om hur VD:ar i Sverige ser på sig själva, sin organisation och omvärldsfaktorer. Undersökningen bygger på enbart VD:arnas egna uppfattningar och omfattar inte deras medarbetares eller styrelsers synpunkter.
Vi frågade VD:arna:
 • Vilka frågor de fokuserar på just nu
 • Hur VD:arna ser på sin styrelse, ledningsgrupp och medarbetare
 • Vilka faktorer de ser som hot mot verksamheten
 • Hur VD:arna ser på sina ledaregenskaper
 • Hur de ser på företagandet i Sverige
 • Vilka frågor vill de att regeringen skall driva framåt
 • Hur nöjda och engagerade VD:arna känner sig

Undersökning och metod

Underlaget till VD Barometern består av VD:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via en webbenkät under november till december 2022. Totalt 941 VD:ar svarade på enkäten.

Mät- och analysmetoden som används i VD Barometern bygger på CFI Groups patenterade orsak-verkan-analys. Metoden som är utvecklad av professor Claes Fornell bygger på avancerad regressionsanalys och ger möjlighet att med hög precision, reliabilitet och validitet göra analyser och identifiera samband från relativt små urval.
Metoden ger hög resultatprecision – ett relativt litet urval krävs för resultat med hög reliabilitet, vilket möjliggör solida jämförelser mellan olika segment och tidsperioder. Validiteten är hög vilket innebär att frågorna som ställs väl förklarar området som mäts (Styrelse, Ledningsgrupp etc.) samt hur viktiga olika frågor är. Orsak-verkan-analysen ger även hög prediktionskraft; d.v.s. olika områdens hävstång vid en förbättring/försämring på t.ex. VD:s engagemang, trivsel och vilja att stanna kvar i jobbet beräknas med hög precision.

 • 84% Män
 • 16% Kvinnor
 • 45% är styrelse-ledamöter & 25% ordförande för det bolag de är VD för
 • 58% äger helt eller delvis bolaget de är VD för
 • 941 insamlade svar av 8632 inbjudna VD:ar
 • Svarsfrekvens 11%
 • 12.1% är medlemmar i DI:s VD-Nätverk