Kort om VD Barometern

VD Barometern genomförs årligen genom att vi frågar vd:ar i både små och stora svenska företag spridda över en rad branscher, hur de ser på olika frågor.
Syftet med VD Barometern är att bygga kunskap om hur vd:ar i Sverige ser på sig själva, sin styrelse, organisation och andra aktuella frågor. Undersökningen bygger på vd:arnas egna uppfattningar om hur de ser på frågorna. Undersökningen omfattar inte deras medarbetares eller styrelsers syn.
VI frågade vi vd:arna:
 • Vilka frågor de fokuserar på just nu 
 • Hur vd:arna ser på sin styrelse och ledningsgrupp, digitaliseringen och på hållbarhet
 • Vilka dimensioner styr styrelse respektive vd på
 • Hur vd:arna ser på sina egna ledaregenskaper
 • Deras syn på företagandets villkor i Sverige
 • Vilka frågor vill de att regeringen skall driva framåt
 • Hur företagets finansiella utveckling har sett ut de senaste åren
 • Hur nöjda och engagerade vd:arna känner sig

Undersökning och metod

Underlaget till VD Barometern består av VD:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via en webbenkät under november till december 2021. Totalt 605 VD:ar svarade på enkäten.

Mät- och analysmetoden som används i VD Barometern bygger på CFI Groups patenterade orsak-verkan-analys. Metoden som är utvecklad av professor Claes Fornell bygger på avancerad regressionsanalys och ger möjlighet att med hög precision, reliabilitet och validitet göra analyser och identifiera samband från relativt små urval.
Metoden ger hög resultatprecision – ett relativt litet urval krävs för resultat med hög reliabilitet, vilket möjliggör solida jämförelser mellan olika segment och tidsperioder. Validiteten är hög vilket innebär att frågorna som ställs väl förklarar området som mäts (Styrelse, Ledningsgrupp etc.) samt hur viktiga olika frågor är. Orsak-verkan-analysen ger även hög prediktionskraft; d.v.s. olika områdens hävstång vid en förbättring/försämring på t.ex. VD:s engagemang, trivsel och vilja att stanna kvar i jobbet beräknas med hög precision.

 • 605 insamlade svar av 7085 inbjudna VD:ar
 • Svarsfrekvens: 8,5 %
 • Årets enkät innehåller nya frågor
 • VD:arna tillfrågas i år att prioritera områden utifrån rankning, vilket visualiseras med resultaten
Fördelning VD:ar – män/kvinnor
Fördelning VD:ar – bolagsstorlek
Fördelning VD:ar – bransch

Fördelning VD:ar – ålder

Fördelning VD:ar – tid som VD

 • 85% Män
 • 15% Kvinnor
 • 44,6% är styrelse-ledamöter & 21,4% ordförande för det bolag de är VD för
 • 55,4% äger helt eller delvis bolaget de är VD för
 • 17,6% är medlemmar i Di:s VD-nätverk
 • 16,1% är för kvotering; 74,2% emot