Ladda ner och läs hela resultatrapporten!

Resultatrapport 2022

 

VD-index

Nöjdheten med jobbet utvecklas starkt negativt för svenska VD:ar 2021; Tidigare stabil trend bryts*

  • VD-index har varit relativt stabilt de senaste åren för att nu i ett svep falla 11 enheter.
  • Två år av pandemi har ställt företag inför oväntade utmaningar. Det andra året av pandemin ser ut att ha fått en större inverkan på nöjdheten än det året innan.
  • En sak som har varit gemensam för de flesta företag är att möjligheten att träffas har begränsats maximalt och kravet på ett distanserat sätt att arbeta har ökat.

* Tidigare års VD-Index är främst baserat på en av de tre VD-indexfrågorna (”Nöjdhet med VD-jobbet”). I år uppdateras indexet för att fånga in förväntningar och ideal. Delfrågan ”Nöjdhet med VD-jobbet” minskar från 84 till 75 i årets mätning.

 

VD-Index, fördelat på bolagsstorlek

Nöjdheten med jobbet över olika bolagsstorlekar varierar

De stora bolagens VD:ar har generellt klarat sig bättre (och haft fungerande strukturer på plats) medan de mindre bolagen har fått slita med att lära sig distansarbete och inte minst verkar det som att allt fler (operativa) frågor har eskalerats till VD:ars bord.

Resultat från undersökningen om Ukrainakrisen

Frågor om företagens tänkta planering utifrån Ukraina-krisen

Enligt en kompletterande undersökning angående Ukraina-krisen från mars 2022 så har fler små företag procentuellt svarat att de inte ändrar något i affärsplanen jämfört med andra bolagsstorlekar.
Resultaten visar att ett flertal av de stora bolagen genomför ändringar i affärsplaner och då i form av ändring av leverantör samt inställda exporter och importer.

Kundfokus, fördelat på år som VD

Synen på kundfokus och kundnöjdhet ändras med antal år som sittande VD

Erfarna VD:ar ger ett högre betyg när de kommer till kundfokus. Resultaten inkluderar bland annat frågor om arbetssätt och engagemang inom kundnöjdshetsarbetet.
Resultaten visar att ju mer erfaren en VD har varit inom företaget, desto högre betyg sätter de när det kommer till kundfokus och kundnöjdhet.

Inom vilka områden har styrelsen satt upp mål för verksamheten det senaste året?

Styrelser har främst fokus kring finansiella mål och hållbarhet

Målsättningar på resultat är fortfarande nummer 1.
Vi har i år valt att titta på hållbarhet som en helhet av andra frågor, bland annat mångfald, miljöarbete och jämställdhet.
En trend som vi såg delar av redan förra året är att bolagen tar sitt samhällsansvar och bidrar till hållbarhet, det ställer även styrelserna krav på.
Uppdelningen av rank ger information om var av respondentens topp 5 val man placerar en viss skalfråga.

Vilka av följande faktorer tror du kommer att ha störst betydelse för företagandet i Sverige de närmaste 5 åren?

Tillgång på kompetent arbetskraft blir i år den viktigaste faktorn för företagandet i Sverige enligt svenska VD:ar

Bristen på kompetens har varit VD:arnas största oro och hinder för framgång och går år upp på en första placering.
Tillgången till kompetent arbetskraft har tidigare år varit hög men alltid hamnat under digitaliseringsfrågan. Digitaliseringen sjunker i år till en andra plats efter att tre senaste åren ha toppat som viktigaste faktor för företagets tillväxt.

Hur bedömer VD sitt jobb

VD:arna finner sitt arbete meningsfullt överlag, men kortsiktiga problem tar mycket tid från relevanta uppgifter, vilket drar ner på det överhängande omdömet av jobbet

Tiden innan pandemin låg VD:ars fokus klart på externa frågor som försäljning och att skapa kundorienterade organisationer. Nu lägger VD:ar ett stort fokus på interna frågor och det finns en frustration i att arbetsdagen går till kortsiktigare operativa frågor.
Utvecklingsrelaterade frågor så som affärs- och organisationsutveckling har prioriterats ned, att notera är att VD:ar tycker att deras arbete är meningsfullt.
.