Kundfokus, lönsamhet och försäljning är de viktigaste fokusområdena för Sveriges vd:ar.
Kundfokuset är allra störst hos de små bolagen.
Vi kan även se att försäljningsfokuset är större hos mindre bolag,
medan fokus på strategi blir allt viktigare ju större bolag det handlar om.
Ladda ner och läs hela resultatrapporten!

Resultatrapport 2024

 

VD Index – Nöjdheten

 

VD-index är fortsatt oförändrat
Att nöjdheten stagnerat snarare än att återgå till de tidigare höga nivåerna innan pandemin kan förklaras av:
• Förändrade marknadsförhållanden i pandemins efterdyningar
• Svårigheter att behålla och rekrytera kompetent arbetskraft
• Ökade kostnader kopplade till det ekonomiska läget
• Krig, kriminalitet och säkerhetshot i omvärlden

Skillnader mellan positiva och negativa rörelseresultat

Högt betyg för samarbete mellan vd och styrelse
Även i år betygsätter vd:arna samarbetet med styrelsen högt. Dock kan en önskan om att styrelsen fokuserar på att hålla rätt strategisk nivå på sitt styrelsearbete framåt. En insats som skulle kunna bidra till förbättrat samarbete.
Inom vilka områden styrelsen har satt upp mål för verksamheten det senaste året?

Orosmoln som tynger vd:n
Det ekonomiska läget har en stor inverkan på bolagen och vd:ars arbete. Undersökningen visar att de bolag som fokuserar på tillväxt och affärsutveckling klarar sig bättre, samtidigt som deras vd:ar rankar sitt eget mående högre. Det visar på vikten av att våga satsa trots tuffare tider.
Den oro kring tillgång på kompetent arbetskraft som syntes redan förra året är ett fortsatt orosmoln. Arbetssätten har förändrats vilket leder till kompetensbrist. Utöver att ha problem att rekrytera ny kompetens upplevs problem kring att behålla sin personal.
Hot mot företagets lönsamhet

 

Målsättning inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och hållbarhet ger önskat resultat
En trend som kan ses är att de bolag vars styrelser har satt mål inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och hållbarhet presterar bättre finansiella resultat än de bolag som inte har tydlig målsättning.